Bài viết của Chủ tịch nước nhân 50 năm Tổng tiến công Mậu Thân 1968

Chia sẻ
(VOV5) - Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 thể hiện sức mạnh vô song của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Chủ tịch nước Trần Đại Quang có bài viết “Phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Bài viết của Chủ tịch nước nhân 50 năm Tổng tiến công Mậu Thân 1968 - ảnh 1

Trong bài viết, Chủ tịch nước Trần Đại Quang điểm lại những mốc thời gian quan trọng trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm 1968. Sự kiện này đánh dấu một bước phát triển mới về nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam, và đã trở thành biểu tượng của tinh thần quyết chiến, quyết thắng, khí phách kiên cường, sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước chỉ rõ kỷ niệm 50 năm thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 vào thời điểm thế giới đang thay đổi nhanh chóng và Việt Nam đang ngày càng lớn mạnh. Bối cảnh hiện nay đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn, tận dụng thời cơ, chuyển thách thức thành thời cơ để phát triển đất nước toàn diện, đồng bộ hơn cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Trong đó, phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thành công mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu