ໜັງສືອະນຸຍາດ
14444/GP BTTTT ອອກວັນທີ 05/09/2011
2113/GP - BTTTT ອອກວັນທີ 06/12/2011
ຮັບຜິດຊອບດ້ານເນື້ອໃນ.
ຜູ້ອໍານວຍການ        : Nguyen Tien Long
ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ :
Do Thai Hung
Pho Cam Hoa

ລະບົບກະຈາຍສຽງພາກພາສາ
ຕ່າງປະເທດ. 
ເຮືອນເລກທີ 45 ຖະໜົນ
Ba Trieu - Ha Noi.
Tel     : 0084 - 24 - 38256631
Fax    : 84 - 24 - 38266707
Email : vovworld@vov.org.vn
 laovov5@gmail.com