V.I.Lenin - Nhà tư tưởng vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức tr

Chia sẻ
(VOV5) - Báo chí Việt Nam số ra hôm nay có nhiều bài viết về đóng góp của Lenin đối với giai cấp công nhân, nhân dân lao động trên toàn thế giới.
V.I.Lenin - Nhà tư tưởng vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức tr - ảnh 1 V.I.Lê-nin đọc diễn văn tại Quảng trường Đỏ ở Moskva trong Lễ kỷ niệm một năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, 7-11-1918. - Ảnh: Tư liệu/TTXVN

Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh của vị lãnh tụ Vladimir Ilich Lenin (22/04/1870 – 22/04/2020), báo chí Việt Nam số ra hôm nay có nhiều bài viết về đóng góp của Lenin đối với giai cấp công nhân, nhân dân lao động trên toàn thế giới.

Trong bài viết trên báo Nhân dân với tiêu đề “V.I.Lenin - Nhà tư tưởng vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới”, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng Võ Văn Thưởng khẳng định cả cuộc đời hoạt động cách mạng, V.I.Lenin đã để lại cho nhân loại một gia tài đồ sộ. Đó là di sản quý báu về tư tưởng và lý luận; đó là tấm gương đạo đức cao đẹp, mẫu mực của người cộng sản chân chính, suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người khỏi nạn áp bức, nô dịch. Đối với Việt Nam, lý luận của Lenin nói riêng, của chủ nghĩa Marx - Lenin nói chung luôn đồng hành, định hướng để dân tộc Việt Nam đạt được những thắng lợi vĩ đại trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, báo Quân đội nhân dân có bài viết “V.I.Lenin với sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế”, trong đó khẳng định tư tưởng Chính sách kinh tế mới (NEP) của V.I.Lenin về sự nghiệp đổi mới, hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước và hội nhập quốc tế đã soi sáng nhận thức, tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, mà trọng tâm là đường lối phát triển kinh tế của đất nước. Không những thế, tư tưởng của NEP còn được Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển, mở rộng ở tầm cao mới, đó là phát triển nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Điều này được thể hiện qua những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong tiến trình hội nhập quốc tế, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu