នំក្រៀបស្រូវមីយេ - ម្ហូបអាហារប្រពៃណីដ៏សាមញ្ញ

Chia sẻ
(VOVWORLD) - នំក្រៀបស្រូវមីយេ ប្រាកដថា ជានំដ៏សាមញ្ញមួយប្រភេទ ព្រោះគ្រឿងផ្សំគឺសាមញ្ញណាស់។ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ