Bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 12/10, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 bế mạc, tại Hà Nội, sau 6 ngày làm việc.
Bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII - ảnh 1 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự bế mạc Hội nghị
Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. TBT, CTN cho biết Hội nghị đóng góp, gợi mở, cho nhiều ý kiến quan trọng, nhất là trên những vấn đề lớn và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Tổng bí thư cho biết Trung ương yêu cầu phải nhận thức sâu sắc hơn nữa tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIII của Đảng. Đất nước có nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng đứng trước không ít những khó khăn, thách thức, đòi hỏi Việt Nam phải tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Phải chuẩn bị một cách kỹ lưỡng cả về văn kiện và nhân sự để Đại hội thành công tốt đẹp, thật sự là Đại hội đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển.

Bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII - ảnh 2 Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị
Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Đánh giá về kết quả thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 cũng như 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (2016 - 2020), Trung ương yêu cầu phải nhìn thẳng vào sự thật, không phiến diện, cực đoan. Thấy rõ, 35 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Cương lĩnh 1991, bổ sung, phát triển năm 2011 tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ, tập hợp, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân; là nền tảng để Đảng tiếp tục phát triển hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, hoàn thiện đường lối xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Theo TBT, CTN Nguyễn Phú Trọng, những thành tựu đạt được trong thời gian qua có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân quan trọng nhất là sự đoàn kết thống nhất, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp uỷ đảng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII.

Trên cơ sở đánh giá khách quan tình hình và nguyên nhân của những kết quả, thành tích đã đạt được, hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong thời gian qua, Việt Nam sẽ tiếp tục có những chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm đẩy mạnh hơn nữa công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển khoa học và công nghệ; xây dựng và phát huy giá trị, sức mạnh văn hoá, con người Việt Nam...

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết Trung ương đặc biệt nhấn mạnh phải phát huy những thành quả và bài học kinh nghiệm đã có được trong nhiệm kỳ khoá XII, đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước.

Về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019 - 2020, Ban Chấp hành Trung ương dự báo, đến cuối năm 2019, có thể hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 5 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Trung ương khẳng định, những kết quả, thành tích đạt được trong năm 2019 đã tạo đà và động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020.

Tuy nhiên, Trung ương xác định tuyệt nhiên không được chủ quan, thoả mãn với kết quả, thành tích đã đạt được. Trong năm 2020, cần tiếp tục củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh đổi mới, hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi;củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo quốc gia trên cơ sở luật pháp quốc tế….

Nhân dịp này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải nỗ lực phấn đấu rất cao, quyết tâm rất lớn để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 và nhiệm kỳ khoá XII.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu