Đề cao kỷ luật, kỷ cương trong học tập lý luận

Chia sẻ
(VOV5) -Ông Phạm Minh Chính đề nghị Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần củng cố, nâng cao vị thế của Học viện với tư cách là trường Đảng cao cấp của Trung ương.

Sáng 24/, dự hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,  Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị: Học viện chú ý rèn luyện về lập trường, tư tưởng, chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống; tiếp tục đề cao kỷ cương, kỷ luật học tập lý luận chính trị.

Ông Phạm Minh Chính đề nghị Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần củng cố, nâng cao vị thế của Học viện với tư cách là trường Đảng cao cấp của Trung ương. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó bám sát mục tiêu, yêu cầu, định hướng, nhất là 2 trọng tâm, 5 đột phá của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Cùng với đó, năm 2019 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đặt trọng tâm tham gia đóng góp xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội 12 của Đảng và tổng kết thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 và Cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu