Tư duy mới của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh

Chia sẻ
(VOV5) - Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định các quan điểm cơ bản về xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, coi trọng an ninh chính trị.

Tư duy mới của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh - ảnh 1Ảnh minh họa: vov.vn

Trong bài viết với nhan đề “Tư duy mới của Đảng về xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh” đăng trên Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam (vov.vn) ngày 18/1, Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học xã hội nghiệp vụ quân sự Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh: Xây dựng, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu của Đảng, Nhà nước và của hệ thống chính trị, trong đó các lực lượng vũ trang đóng vai trò nòng cốt. Quan điểm được Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: Xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh là bảo đảm vững chắc việc phòng thủ quốc gia, bảo vệ đất nước, giữ nước từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy, sẵn sàng chống chiến tranh xâm lược; mang tính hòa bình, tự vệ bằng sức sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; dựa trên nền tảng đường lối chính trị đúng đắn là nhân tố quyết định. 

Theo Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương, dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định các quan điểm cơ bản về xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, coi trọng an ninh chính trị; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc để phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, nâng cao sức mạnh “tự bảo vệ” của mỗi công dân, từng tổ chức, đơn vị.

Xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng gắn với xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân là nét mới trong phát triển tư duy quân sự, quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc và là quyết tâm chính trị của Đảng thể hiện rõ trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Điểm sáng tạo trong tư duy lý luận của Đảng về giải quyết mối quan hệ giữa quân sự, quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng là sự cụ thể hóa mối quan hệ này trong các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, gắn với thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa các lĩnh vực trong thực tiễn quân sự một cách đồng bộ, nhịp nhàng, ăn khớp và hiệu quả.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu