Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là lựa chọn của nhân dân

Mỹ Hà
Chia sẻ
(VOV5) -  “Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động”.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội 13 của Đảng cộng sản Việt Nam nhấn mạnh: tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam trong giai đoạn tới là “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Ðảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.” Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, được khẳng định bổ sung, phát triển qua các kỳ Đại hội và là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, nhất quán, trong hành trình đi tới mục tiêu vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là lựa chọn của nhân dân  - ảnh 1Bức tranh tái hiện Bác Hồ chủ trì Đại hội quốc dân tại đình Tân Trào ngày 16/8/1945 để chuẩn bị tổng khởi nghĩa. Nguồn: binhthanh.hochiminhcity.gov.vn

Trước khi có Đảng lãnh đạo, rất nhiều cuộc khởi nghĩa, phong trào của các chí sĩ yêu nước tập hợp nhân dân chống thực dân Pháp đều bị đàn áp, con đường giải phóng dân tộc gần như không thấy đường ra. Phải tới khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sau nhiều năm bôn ba tiếp cận được chủ nghĩa Mác Lê Nin thì con đường cứu nước của dân tộc Việt Nam mới tạo được bước chuyển căn bản. Kể từ khi thành lập 3/2/1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng và ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lê nin, đất nước đã được độc lập, tự do, hoà bình, ổn định và phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được ấm no, đủ đầy. Đặc biệt trong gần 35 năm đổi mới (1986 đến nay) qua, nhờ kiên định chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong bối cảnh phức tạp của tình hình quốc tế, công cuộc đổi mới của Việt Nam đã giành được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Theo ông Dương Quang Phái, nguyên Vụ trưởng, Ủy ban Kiểm tra TW, chủ nghĩa Mác- Lênin vẫn là đường lối tiến bộ, cách mạng trên thế giới ở thời điểm hiện nay bởi tính khoa học và biện chứng: “Giờ này chưa có 1 chủ nghĩa nào tiến bộ hơn và không nên, lại càng không nên dựa vào 1 số điểm “không còn phù hợp với Chủ nghĩa Mác-Lê nin” để phủ định sạch trơn, đó là điều không đúng. Mác-Lê nin chỉ dạy chúng ta về những quan điểm cơ bản, những biện pháp duy vật để nghiên cứu, đánh giá quy luật tồn tại phát triển của xã hội. Còn chủ nghĩa Mác không thể chỉ cho chúng ta từng công việc cụ thể. Vấn đề là chúng ta hiểu cho thực chất về chủ nghĩa Mác”.

Trước Đại hội VII của Đảng, văn kiện các kỳ Đại hội và Điều lệ Đảng đều khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động”. Song, từ quá trình nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của tiến trình cách mạng Việt Nam và đã bổ sung vào nền tảng tư tưởng của mình. Nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là phát triển trên cơ sở kế thừa, chọn lọc những tư tưởng, giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam, phù hợp với thực tiễn hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam; tiếp thu và vận dụng sáng tạo tinh hoa văn hóa nhân loại: văn hóa phương Đông, phương Tây mà đỉnh cao là chủ nghĩa Mác - Lênin. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng với kim chỉ nam là chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, sự kết hợp hài hòa giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại là cơ sở để Việt Nam đạt được những thành tựu nổi bật trong xây dựng và phát triển đất nước. Ông Phạm Văn Hợp, ở Trần Quang Diệu, Hà Nội, nhấn mạnh: "Chủ nghĩa Mác Lê Nin có thể nói là điều kiện tiên quyết chắc chắn làm nên những thắng lợi cho dân tộc Việt Nam. Thành quả rõ nhất từ là sự lãnh đạo của  Đảng chính là những thành tựu kinh tế xã hội của chúng ta hiện nay trong phát triển kinh tế, trong phòng chống dịch Covid".

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là lựa chọn của nhân dân  - ảnh 2

Cho đến thời điểm hiện nay, những người lao động, các phong trào xã hội, các nhà hoạt động xã hội và nhân loại tiến bộ trên thế giới vẫn chưa thấy một tư tưởng nào khác có thể thay thế được tư tưởng Mác- Lênin trong việc đấu tranh giải quyết các vấn đề xã hội, phấn đấu cho lý tưởng cao đẹp về tiến bộ xã hội và giải phóng con người. Và rõ ràng, như ý kiến của Tiến sỹ Hà Sơn Thái, giảng viên Học viện Chính trị, Bộ Quốc Phòng, việc Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định con đường đã chọn là hoàn toàn đúng đắn và là lựa chọn của lịch sử, của nhân dân: "Chúng ta đều biết là trong cuộc khủng hoảng kinh tế châu á năm 1997, nhiều nhà kinh tế, chính trị gia, tư sản đã tìm đọc lại và đánh giá cao giá trị bộ tư bản của Mác. Thực tế cách mạng Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, đặc biệt là Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 và Cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam, cùng với thành tựu của công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua. Đó là minh chứng hùng hồn cho lựa chọn của Đảng, của Bác Hồ: Đảng ta đã lấy chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình".

Việt Nam đang đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến khó lường. Dẫu còn nhiều khó khăn phía trước nhưng cơ đồ, vị thế, uy tín mà Việt Nam đạt được trong 90 năm qua từ khi có Đảng lãnh đạo cho người dân niềm tin, kiên định chủ nghĩa Mác- Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đường lối cách mạng đúng đắn, khoa học và sức mạnh thời đại là những cơ sở vững chắc để Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn dân tộc thực hiện thành công mục tiêu: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu