Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn

PV-VOV
Chia sẻ
(VOV5) - Bài viết khẳng định thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 89 năm.

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2019), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài viết nhan đề: Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn. Bài viết cho thấy vai trò quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc lãnh đạo đất nước đạt những thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực đồng thời vạch ra những đường hướng trong giai đoạn tới để duy trì, phát huy đà phát triển đó. Chúng tôi trích giới thiệu nội dung chính của bài viết này.

 Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn - ảnh 1

Ảnh minh họa: TTXVN

Chia tay năm 2018, nhìn lại 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào, nhất là về phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững hoà bình, ổn định đất nước; mở rộng quan hệ đối ngoại, tích cực hội nhập quốc tế.

Đất nước khởi sắc, vận nước đang lên

Những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội năm 2018 được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề cập ngay trong phần đầu của bài viết. Đó là tốc độ tăng trưởng ấn tượng của GDP đạt mức cao nhất trong một thập kỷ qua. Quy mô nền kinh tế năm 2018 ước đạt khoảng hơn 240 tỉ USD, gấp hơn 1,3 lần năm 2015. Việt Nam "trở thành điểm đến đầu tư nóng nhất Châu Á", "giữ vị trí hàng đầu  trong số những điểm đến dự kiến thu hút đầu tư nước ngoài nhiều nhất trong khu vực APEC". Cũng trong năm 2018, quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam tiếp tục có nhiều dấu ấn, góp phần củng cố vị thế, vai trò của đất nước trên trường quốc tế.

Trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách mới tiếp tục tạo nền móng căn bản và động lực mạnh mẽ để phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Các quyết nghị của Trung ương về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp,... đã tạo sinh khí và sức mạnh mới trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị mang tầm chiến lược tổng thể. Đặc biệt, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết, góp phần quan trọng củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Bài viết nhận định nhìn tổng thể, có thể thấy, thế và lực của đất nước đã được tăng cường, đất nước đang khởi sắc, vận nước đang lên.

Nguyên nhân của những thành công đó, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, là nhờ Việt Nam được thừa hưởng những thành tựu to lớn quan trọng, có ý nghĩa lịch sử sau hơn 30 năm đổi mới; có sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội.

Bài viết khẳng định thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 89 năm, từ ngày có Đảng đến nay, đã chứng minh rằng sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, làm nên nhiều kỳ tích của đất nước. Và Đảng Cộng sản Việt Nam đã tích luỹ và đúc rút được nhiều bài học quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ vang mà hôm nay có trách nhiệm phải giữ gìn và phát huy. Đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là truyền thống giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối; là truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, là truyền thống đoàn kết quốc tế thuỷ chung, trong sáng.

Tiếp tục đưa đất nước tiến lên

Hiện nay, Việt Nam đang đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế... Đây là một sự nghiệp cách mạng vô cùng to lớn, vĩ đại nhưng cũng cực kỳ khó khăn, phức tạp.

Bài viết khẳng định, để chăm lo thế nước, vun đắp lòng dân, dẫn dắt công cuộc đổi mới tiếp tục tiến lên, Đảng phải đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phải xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân.

Năm 2019, bên cạnh việc lãnh đạo để  hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững độc lập, chủ quyền và môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; đẩy mạnh quan hệ đối ngoại..., Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng chung sức phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu