ท่าอากาศยานนานาชาติ ลองแถ่ง - วิสัยทัศน์และโอกาส

Chia sẻ
(VOVWORLD) - ท่าอากาศยานนานาชาติ ลองแถ่ง เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่รัฐบาลเวียดนามกำลังผลักดันให้กระทรวง หน่วยงาน ทางการท้องถิ่นและจังหวัดด่งนายเร่งดำเนินการ โดยคาดว่าจะเปิดใช้งานในปี2025 และตั้งเป้าเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ท่าอากาศยานนานาชาติ ลองแถ่ง - วิสัยทัศน์และโอกาส - ảnh 1ท่าอากาศยานนานาชาติ ลองแถ่ง (Photo MT)

การก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติ ลองแถ่ง ได้รับการอนุมัติจากสภาแห่งชาติเวียดนามเมื่อเดือนมิถุนายนปี 2015 และในปลายปี 2017 สภาแห่งชาติได้อนุมัติมติเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน การชดเชยและก่อสร้างเขตที่อยู่อาศัยใหม่เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งนี้

ตามแผนที่วางไว้ สนามบินลองแถ่งจะก่อสร้างตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และคาดว่าหลังปี 2035 สนามบินแห่งนี้จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้100 ล้านคนต่อปีและสินค้า5ล้านตันต่อปี ซึ่งเทียบเท่าสนามบินนานาชาติขนาดใหญ่ในภูมิภาค ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาการขนส่งทางอากาศของเวียดนาม พัฒนาเป็นนครแห่งสนามบินที่สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาเขตภาคใต้และทั้งประเทศ นาย หลายซวนแทง ประธานคณะกรรมการผู้บริหารบริษัทท่าอากาศยานเวียดนามแสดงความคิดเห็นว่า            “นี่คือท่าอากาศยานที่สำคัญที่สุดของประเทศ ดังนั้น ต้องค้ำประกันให้ท่าอากาศยานแห่งนี้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดเพื่อให้ทัดเทียมกับท่าอากาศยานระดับภูมิภาคและโลก”

ท่าอากาศยานนานาชาติลองแถ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล ดังนั้นการก่อสร้างจึงต้องมีการเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบตามแต่ละขั้นตอน โดยเฉพาะในการเคลียพื้นที่และเวนคืนที่ดิน ตามแผนการก่อสร้าง ท่าอากาศยานนานาชาติลองแถ่งจะตั้งคาบเกี่ยวในพื้นที่ตำบล 6 แห่งของอำเภอลองแถ่ง จังหวัดด่งนาย ประกอบด้วย ตำบลลองอาน บิ่งเซิน เกิ๋มเดื่อง ซ้วยเจ่า เบ่าก๋านและลองเฟือก ซึ่งอยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 40 ก.ม. ดังนั้นในเวลาที่ผ่านมา ทางการจังหวัดได้ทำการชดเชยและก่อสร้างเขตที่อยู่อาศัยใหม่ที่ดีที่สุดให้แก่ครอบครัวที่ถูกเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างท่าอากาศยานดังกล่าว นาย เจิ่นวันหวิง รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนายเผยว่า ทางจังหวัดจะจ่ายค่าชดเชยเพียงครั้งเดียวเพื่อสร้างความเป็นเอกฉันท์ในหมู่ประชาชนในการปฏิบัติโครงการ            “พวกเราขอเสนอให้ทำการตรวจสอบก่อน แล้วในปี 2020 จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับค่าชดเชย โดยเราจะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ทุกคนพร้อมกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบระหว่างค่าชดเชยในปี 2019 กับปี 2020 โดยทำการจ่ายให้เร็วที่สุดและจ่ายพร้อมกันทั้งหมด”

ตามความเห็นของบรรดาผู้เชี่ยวชาญ ท่าอากาศยานนานาชาติลองแถ่งตั้งอยู่ในศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถรองรับเส้นทางบินจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกและจากทิศเหนือไปทิศใต้ จึงสะดวกแก่การเดินทางไปยังทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ อเมริการเหนือและโอเชียเนีย ตลอดจนได้มีการอำนวยความสะดวกให้สายการบินต่างๆ พันธมิตรสายการบินระหว่างประเทศตั้งฮับของตนหรือวางแผนเปิดเส้นทางบินที่เชื่อมระหว่างภูมิภาคต่างๆ

ซึ่งเพื่อให้ท่าอากาศยานลองแถ่งพัฒนาเป็นสนามบินนานาชาติขนาดใหญ่และมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาค การก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งนี้จึงได้รับการศึกษาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ โดยมีพื้นที่เพียงพอเพื่อพัฒนาเป็นท่าอากาศยานที่ทันสมัย  มีการบริการหลากหลายที่สามารถพัฒนาตามรูปแบบ แอร์พอร์ตซิตี้ ซึ่งทั้งศูนย์อุตสาหกรรม การค้า การบริการและการท่องเที่ยว เป็นต้น นาย เยืองจุงก๊วก ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดด่งนายเผยว่า “ท่าอากาศยานนานาชาติลองแถ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อภูมิภาคและประเทศ แต่ก็เป็นโครงการที่มีความยากลำบาก จึงจำเป็นต้องปรับปรุงระบบกฎหมายให้มีความเหมาะสม และต้องมีมาตรการแก้ไขที่คล่องตัวมากขึ้นเพื่อไม่ต้องรอการปรับปรุงกฎหมายฉบับต่างๆเหมือนเมื่อเร็วๆนี้ที่สภาแห่งชาติได้อนุมัติมติเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน การชดเชยและก่อสร้างเขตที่อยู่อาศัยใหม่เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งนี้”

จากสถานะทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ 40 กิโลเมตร นครเบียนหว่า 30กิโลเมตร และนครหวุงเต่า70กิโลเมตร รวมทั้งอยู่ในศูนย์กลางเขตเศรษฐกิจหลักทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ ท่าอากาศยานนานาชาติ ลองแถ่ง จะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจังหวัดด่งนายและเขตใกล้เคียง โดยเฉพาะจะกระตุ้นการพัฒนาหน่วยงานการขนส่งทางอากาศ การพัฒนาการท่องเที่ยวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศตลอดจนส่งเสริมการเชื่อมโยงเวียดนามกับทั่วโลกและสร้างพลังให้แก่การพัฒนาท่องเที่ยวของประเทศ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ สร้างงานทำให้แก่แรงงานประมาณ 2 แสนคน.

คำติชม