จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่าสร้างสรรค์ห่วงโซ่การเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายต่างๆในการพัฒนาการท่องเที่ยว

Lưu Sơn
Chia sẻ
(VOVWORLD) - จากความได้เปรียบในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่าในเวลาที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า รายได้จากการท่องเที่ยวยังไม่ทัดเทียมกับศักยภาพที่มี ซึ่งเพื่อให้การท่องเที่ยวหวุงเต่าผสมผสานและพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะใหม่ นอกจากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณภาพสูง จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่ากำลังผลักดันการเชื่อมโยงในภูมิภาค ขยายกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวกับเขตท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัด
จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่าสร้างสรรค์ห่วงโซ่การเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายต่างๆในการพัฒนาการท่องเที่ยว - ảnh 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเมืองหวุงเต่า 

ในเวลาที่ผ่านมา หน่วยงานการท่องเที่ยวจังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่าสามารถธำรงอัตราการขยายตัวในระดับสูง ซึ่งมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งต่อการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของจังหวัดฯ จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 13 ต่อปี รายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเกือบร้อยละ 16 ต่อปีและมีการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพและจุดแข็งในการส่งเสริมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ทางการจังหวัดฯกำลังผลักดันการเชื่อมโยง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวและกระชับความสัมพันธ์ร่วมมือกับประเทศต่างๆและองค์กรการท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อยกระดับสถานะของการท่องเที่ยวหวุงเต่า โดยเฉพาะการผลักดันการเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นต่างๆเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างมีเสถียรภาพ นาง จิ่งหมีเหงะ รองประธานสมาคมการท่องเที่ยวกรุงฮานอยได้เผยว่า

“ในฐานะผู้บริหารหน่วยงานการท่องเที่ยวเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม farm trip พวกเราเห็นว่า สถานประกอบการแต่ละแห่งจะมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน การเชื่อมโยงกับสถานประกอบการในจังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่าจะช่วยสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างๆ สร้างโอกาสให้แก่นักท่องเที่ยวจากจังหวัดต่างๆในภาคเหนือในการเดินทางไปเที่ยวจังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่า”

เพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอย่างพร้อมเพรียง จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่า กำลังมีแนวทางส่งเสริมการเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆกับเขตท่องเที่ยวในจังหวัดฯ โดยใจกลางเมืองหวุงเต่าจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ให้บริการท่องเที่ยวแบบพักผ่อนและกีฬา กิจกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวเชิงการค้าและการประชุม ส่วนเขตท่องเที่ยวลองหาย-เฟือกหายจะพัฒนาเป็นเขตท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กีฬาและพักผ่อน ส่วนเขตท่องเที่ยวภูเขายิงจะเน้นพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวพักผ่อนและวัฒนธรรม อีกทั้งมีการเชื่อมโยงกับศูนย์การค้าเมืองบ่าเหรียะ-หวุงเตาเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนและแหล่งช้อปปิ้ง ส่วนสำหรับเขตท่องเที่ยวบิ๋งโจว์-โห่ลิง นอกจากให้บริการการท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนและสุขภาพแล้ว จะให้บริการสนามกอล์ฟและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นาย จิ่งห่าง ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่าได้เผยว่า

“ปัจจุบัน ทางสำนักงานฯได้จัดทำแผนพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวจนถึงปี 2025 วิสัยทัศน์จนถึงปี 2030 โดยกำหนดให้ท้องถิ่นต่างๆมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่น สำนักงานการท่องเที่ยวจะบริหารชี้นำและประสานงานกับอำเภอต่างๆ รวมทั้งสถานประกอบการ ภาคธุรกิจครัวเรือนและประชาชนในการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและวางมาตรการต่างๆเพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว”

ควบคู่กับแนวทางการพัฒนาเขตท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ทางการจังหวัดฯยังเน้นพัฒนาระบบคมนาคมที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นต่างๆที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียงเพื่อพัฒนาระบบคมนาคมที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดต่างๆในเขตตะวันออกภาคใต้กับจังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่าเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวและเชิญชวนให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดฯ ปัจจุบัน ทางการจังหวัดฯมีนโยบายดึงดูดการลงทุนด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในอำเภอเซวียนหลกที่มีถนนริมฝั่งทะเล ซึ่งเป็นถนนสายสำคัญที่เอื้อให้แก่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและเป็นปัจจัยที่ดึงดูดสถานประกอบการให้เข้ามาลงทุนด้านการท่องเที่ยว จนถึงปัจจุบัน อำเภอเซวียนหลกมีโครงการลงทุนด้านการท่องเที่ยวกว่า 90 โครงการที่ได้รับใบอนุญาตลงทุนและมีโครงการที่กำลังได้รับการปฏิบัติกว่า 30 โครงการ นาย เหงวียนก๊วกแคง รองประธานคณะกรรมการประชาชนอำเภอเซวียนหลกได้เผยว่า

“ทางอำเภอฯให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการอำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการและประชาชนในการเวนคืนที่ดินเพื่อช่วยให้สถานประกอบการมีความมั่นใจในการลงทุนมากขึ้น สองคือต้องผลักดันการตรวจสอบและเสนอให้ทางการจังหวัดยุติและยกเลิกใบอนุญาตลงทุนสำหรับโครงการที่ขาดประสิทธิภาพ”

ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่า การเชื่อมโยงคือแนวโน้มที่สำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวทั่วประเทศ รวมทั้งจังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่า การเป็นฝ่ายรุกในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสถานประกอบการในจังหวัดฯและระหว่างสถานประกอบการจังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่ากับท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศได้ช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดฯ จากเป้าหมายต่างๆที่วางไว้ จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่าสามารถตั้งความหวังเกี่ยวกับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวพักผ่อนและสวนสนุกที่มีชื่อเสียงระดับภูมิภาคและโลก.

คำติชม