ให้ความสำคัญต่อความสามัคคีชนในชาติเพื่อผลประโยชน์ของประเทศ

Thu Hoa
Chia sẻ
(VOVWORLD) - ในการบริหารประเทศ พรรคและรัฐเวียดนามได้ยืนยันว่า หนึ่งในพลังขับเคลื่อนสำคัญเพื่อพัฒนาประเทศคือนโยบายส่งเสริมความสามัคคีชนในชาติดังนั้นจึงให้ความสำคัญต่อความสามัคคีชนในชาติและความสามัคคีระหว่างศาสนาต่างๆเพื่อผลประโยชน์ของประเทศ เพื่อชีวิตที่อิ่มหนำผาสุกของประชาชน ส่วนประชาชนทุกภาคส่วน รวมทั้งชนกลุ่มน้อยและผู้นับถือศาสนาต่างๆได้ผลักดันความสามัคคีและความปรองดองแห่งชาติเพื่อสร้างพลังที่เข้มแข็งให้แก่ภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากงานวันมหาสามัคคีชนในชาติที่กำลังมีขึ้นอย่างคึกคักตามท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
ให้ความสำคัญต่อความสามัคคีชนในชาติเพื่อผลประโยชน์ของประเทศ - ảnh 1รัฐเวียดนามให้ความสำคัญต่อความสามัคคีชนในชาติเพื่อผลประโยชน์ของประเทศ 

เวียดนามเป็นประเทศที่มีเอกภาพที่รวมหลายชนเผ่าอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่ มีเกียรติประวัติแห่งความสามัคคีในภารกิจการต่อสู้เพื่อต่อต้านศัตรูผู้รุกรานและสร้างสรรค์ประเทศ แต่ละชนเผ่ามีเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งมีส่วนร่วมสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประชาชาติเวียดนาม ดังนั้นพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามถืองานด้านชนเผ่าและความสามัคคีระหว่างชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในกระบวนการปฏิวัติเวียดนามอยู่เสมอ

แนวทางและนโยบายที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสามัคคีชนในชาติ

พรรคได้วางแนวทางและนโยบายเกี่ยวกับชนเผ่าตามที่ได้ระบุในมติที่ 24 ของคณะกรรมการกลางพรรคเกี่ยวกับงานด้านชนเผ่า โดยประเด็นเกี่ยวกับชนเผ่า งานด้านชนเผ่าและความสามัคคีระหว่างชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในทุกระยะของการปฏิวัติเวียดนาม ซึ่งรัฐธรรมนูญปี 2013 ของเวียดนามได้ระบุว่า ชนเผ่าต่างๆมีความเสมอภาค สามัคคี ให้ความเคารพและช่วยกันพัฒนา ห้ามทุกพฤติกรรมที่เลือกปฏิบัติและแบ่งแยกชนชาติ รัฐปฏิบัตินโยบายพัฒนาในทุกด้านและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ชนกลุ่มน้อยทุกกลุ่มส่งเสริมพลังของตนเพื่อพัฒนาพร้อมกับกระบวนการพัฒนาของประเทศ โดยสิทธิแห่งความเสมอภาคและเท่าเทียมกันระหว่างชนเผ่าต่างๆได้สะท้อนจากด้านต่างๆของชีวิตสังคม ส่วนแนวทางและนโยบายเกี่ยวกับการขยายกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติได้ถือเป้าหมายการธำรงเอกราชและเอกภาพของประเทศเพื่อประชาชนมั่งคั่ง ประเทศเจริญเข้มแข็ง มีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและอารยธรรมคือจุดมุ่งหมายร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างชนเผ่าและศาสนาต่างๆ

จากการมีนโยบายที่ถูกต้องได้ช่วยให้กลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติเวียดนามนับวันได้รับการขยายและเสริมสร้างให้แน่นแฟ้นมั่นคง ชนเผ่าต่างๆไม่ว่าจะมีประชากรและการพัฒนามากน้อยแค่ไหน ต่างก็มีความเสมอภาคด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม ความมั่นคง กลาโหม รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ ทุกชนเผ่าต่างมีความสามัคคี ให้ความเคารพผลประโยชน์ เอกลักษณ์วัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและช่วยเหลือกันเพื่อการพัฒนา ด้วยประชากรที่คิดเป็นร้อยละ 14 ของประเทศ ประชาชนชนกลุ่มน้อยต่างๆนับวันมีส่วนร่วมมากขึ้นต่อภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจ การรักษาความมั่นคงและการป้องกันประเทศ ส่วนสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาต่างๆซึ่งคิดเป็นเกือบร้อยละ 27 ของประชากรทั่วประเทศนั้นก็ได้ส่งเสริมเกียรติประวัติแห่งความผูกพัน เข้าร่วมขบวนการแข่งขันรักชาติและกิจกรรมการกุศลอย่างเข้มแข็งเพื่อส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมและหลักธรรมคำสอนที่ดีงามของศาสนาต่างๆเพื่อมีส่วนร่วมต่อภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ

ให้ความสำคัญต่อความสามัคคีชนในชาติเพื่อผลประโยชน์ของประเทศ - ảnh 2ประธานโฮจิมินห์เป็นผู้ริเริ่ม สร้างสรรค์และพัฒนากลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ 

ไม่มีอะไรสามารถทำลายกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติได้

ต่อสถานการณ์ความผันผวนที่ซับซ้อนทั้งภายในและต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ หน่วยงานทุกระดับของเวียดนามได้ผลักดันการรณรงค์และระดมประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนชนกลุ่มน้อยและผู้นับถือศาสนาต่างๆปฏิบัตินโยบายเกี่ยวกับความสามัคคีชนในชาติ โดยเฉพาะเนื้อหาเกี่ยวกับชนเผ่าและศาสนาที่ถูกระบุในรัฐธรรมนูญปี 2013 ส่วนทางการท้องถิ่นได้ผลักดันการประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยให้ประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับแผนกุศโลบายที่มุ่งใส่ร้ายป้ายสีนโยบายมหาสามัคคีชนในชาติของเวียดนาม ดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ทั้งด้านวัตถุและจิตใจของประชาชนชนกลุ่มน้อยและผู้นับถือศาสนาต่างๆเพื่อทำความเข้าใจความปรารถนาและมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนในการสร้างสรรค์และพัฒนาชุมชน

ส่วนรัฐเวียดนามได้ปรับปรุงและแปรแนวทาง นโยบายและกฎหมายให้เป็นข้อกำหนดที่เป็นรูปธรรมเพื่อค้ำประกันสิทธิการเป็นเจ้าของของประชาชน ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและความปรารถนาผ่านแนวร่วมปิตุภูมิและองค์กรสังคมต่างๆและการปฏิบัตินโยบายความสามัคคีชนในชาติอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เอกสารกฎหมาย กลไกและนโยบายเกี่ยวกับชนเผ่า ศาสนาและนโยบายทางสังคมได้เน้นส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งของกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ ส่วนรัฐก็มีนโยบายที่เป็นรูปธรรมเพื่อดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกชั้นชน โดยเฉพาะทหารทุพพลภาพ ครอบครัวทหารพลีชีพเพื่อชาติ ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเพื่อช่วยให้พวกเขาฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆและมีส่วนร่วมสร้างสรรค์และปกป้องประเทศ

รัฐเวียดนามให้ความเคารพและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาที่สำคัญๆของประเทศ เผยแพร่และปฏิบัติกลไกการพัฒนาประชาธิปไตยในท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาที่ประชามติให้ความสนใจ ส่วนทางการปกครองทุกระดับได้สนทนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งทัศนะและแนวทางที่เสมอต้นเสมอปลายเกี่ยวกับความสามัคคีชนในชาติและผลสำเร็จที่ได้บรรลุในงานด้านนี้ได้แสดงให้เห็นว่า ไม่มีอะไรที่สามารถทำลายกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติของเวียดนามได้.

คำติชม