เวียดนามจัดทำและปรับปรุงระบบกฎหมายเกี่ยวกับทะเลอย่างสมบูรณ์

Thu Hoa
Chia sẻ
(VOVWORLD) - เวียดนามได้เข้าร่วมอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 หรือ UNCLOS ซึ่งถือเป็น “รัฐธรรมนูญแห่งมหาสมุทร”เมื่อปี 1994 โดยในการปฏิบัติอนุสัญญานี้ในตลอด 25ปีที่ผ่านมา เวียดนามได้จัดทำและปรับปรุงระบบกฎหมายเกี่ยวกับทะเล สร้างกรอบทางนิตินัยให้แก่การใช้ประโยชน์ การบริหารและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ กระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างเวียดนามกับประเทศต่างๆและยกระดับสถานะของเวียดนามให้สูงเด่นมากขึ้นบนเวทีโลก
เวียดนามจัดทำและปรับปรุงระบบกฎหมายเกี่ยวกับทะเลอย่างสมบูรณ์ - ảnh 1เรือตำรวจทะเล 8001 ของเวียดนามปฏิบัติหน้าที่บริเวณแท่นตรวจการทางทะเล DK1 (VNA)

เวียดนามเป็นประเทศริมฝั่งทะเลที่มีชายฝั่ง ยาวกว่า 3,260 กิโลเมตร มีเกาะน้อยใหญ่นับพันเกาะ รวมถึงหมู่เกาะหว่างซาและเจื่องซา จากการตระหนักถึงความสำคัญของทะเล เวียดนามได้เข้าร่วมการจัดทำอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 หรือ UNCLOS อย่างเข้มแข็ง ซึ่งหลังจากอนุสัญญานี้ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายนปี 1994 เวียดนามได้เป็นหนึ่งใน 107 ประเทศที่ลงนามและให้สัตยาบัน UNCLOS และส่งถึงเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ปี 1994  ซึ่งทำให้ UNCLOS มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในระดับโลก รวมถึงในเวียดนามเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนปี 1994  การให้สัตยาบัน UNCLOS ได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเวียดนามในการพยายามร่วมกับประชาคมโลกสร้างความเป็นระเบียบ ความยุติธรรม ส่งเสริมการพัฒนาและความร่วมมือทางทะเล

สร้างสรรค์และปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับทะเล

ทะเลและเกาะแก่งคือส่วนหนึ่งที่สร้างเป็นอธิปไตย สิทธิอำนาจศาลและเป็นประตูของการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศต่างๆ มีความผูกพันอย่างใกล้ชิดกับภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิเวียดนาม ซึ่งอยู่ภายใต้อธิปไตย อำนาจอธิปไตยของเวียดนามและสิทธิอำนาจศาลของเวียดนาม จากการตระหนักถึงบทบาท สถานะและความสำคัญพิเศษของทะเลและเกาะแก่งในภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิและทัศนะที่เสมอต้นเสมอปลายเกี่ยวกับการบริหารและใช้ประโยชน์ควบคู่กับการปกป้องอธิปไตย อำนาจอธิปไตยของเวียดนามและสิทธิอำนาจศาลของประเทศเหนือทะเลเพื่อพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็งและประชาชนมีความอยู่ดีกินดี พรรคคอมมิวนิตส์เวียดนามได้จัดทำวิสัยทัศน์และประกาศใช้แนวทางและนโยบายเกี่ยวกับทะเลและเกาะแก่ง ซึ่งเป็นพื้นฐานให้แก่การแปรนโยบายต่างๆของพรรคให้เป็นรูปธรรมเพื่อบริหารการใช้ประโยชน์จากทะเล โดยเอกสารที่สำคัญที่สุดคือยุทธศาสตร์ทะเลเวียดนามจนถึงปี 2020 และยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลเวียดนามอย่างยั่งยืนจนถึงปี 2030 วิสัยทัศน์จนถึงปี 2045 โดยยุทธศาสตร์ทะเลเวียดนามจนถึงปี 2020 กำหนดเป้าหมายว่า ต้องพัฒนาเวียดนามให้เป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจทางทะเล ค้ำประกันการรักษาอธิปไตย อำนาจอธิปไตยเหนือทะเลเพื่อมีส่วนร่วมที่สำคัญต่อภารกิจการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย โดยเน้นการขุดเจาะและใช้ประโยชน์จากปิโตรเลียม การทำประมงและแปรรูปสัตว์น้ำ การพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล การเดินเรือ การท่องเที่ยว การพักผ่อน การก่อสร้างเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ฯยังวางแนวทางให้แก่การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางทะเลและเกาะแก่ง ส่วนยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลเวียดนามอย่างยั่งยืนจนถึงปี 2030 วิสัยทัศน์จนถึงปี 2045 ได้ระบุถึงทัศนะที่เสมอต้นเสมอปลายของพรรคและรัฐเวียดนามเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลอย่างเข้มแข็งควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน วางเป้าหมายใหม่ ยุทธศาสตร์และมาตรการต่างๆแบบบูรณการ ซึ่งจนถึงปี 2030 จะพัฒนาเวียดนามให้เป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจทางทะเล สร้างสรรค์วัฒนธรรมและระบบนิเวศทางทะเล เป็นฝ่ายรุกในการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ปัญหาน้ำทะเลหนุน รับมือปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมทางทะเล การพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล ประเมินศักยภาพ คุณค่าทรัพยากรทางทะเลที่สำคัญ จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับทะเลและเกาะแก่ง ป้องกัน ตรวจสอบและรับมือปัญหามลภาวะทางทะเล เป็นประเทศเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกทางทะเล การบริหารและอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล เขตริมฝั่งทะเลและเกาะแก่ง ขยายเขตอนุรักษ์ทางทะเล เขตริมฝั่งทะเลให้อยู่ที่ร้อยละ 6 ของทะเลและเกาะแก่งทั่วประเทศ เพิ่มศักยภาพการพยากรณ์และระบบเตือนภัย การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมทางทะเล การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและปัญหาน้ำทะเลหนุนให้ทัดเทียมประเทศต่างๆในภูมิภาค

จัดทำและปรับปรุงระบบกฎหมายทางทะเลอย่างสมบูรณ์

ในการจัดทำกรอบทางกฎหมายเพื่อใช้ประโยชน์ สนับสนุนการบริหารและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้สอดคล้องกับ UNCLOS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างเวียดนามกับประเทศต่างๆเพื่อยกระดับสถานะของเวียดนามให้สูงเด่นมากขึ้นบนเวทีโลก เวียดนามได้ประกาศใช้กฎหมายหลายฉบับเกี่ยวกับทะเลและเศรษฐกิจทางทะเล โดยที่น่าสนใจคือกฎหมายปิโตรเลียมฉบับแก้ไขปี 2008 กฎหมายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปี 2014 กฎหมายเขตชายแดนแห่งชาติปี 2003 กฎหมายสัตว์น้ำปี 2017 ประมวลกฎหมายการเดินเรือเวียดนามปี 2015  กฎหมายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและเกาะแก่งปี 2015 กฎหมายการวางผังปี 2017 และกฎหมายตำรวจทะเลเวียดนามปี 2018

เพื่อบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลเวียดนามได้ประกาศใช้เอกสารกำกับกฎหมายต่างๆ เช่น มติที่ 29 ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 8 มีนาคมปี 2019 ที่แนะนำเกี่ยวกับมาตราและมาตรการบังคับใช้กฎหมายสัตว์น้ำ รวมถึงมาตรการป้องกันและต่อต้านการทำประมงอย่างผิดกฎหมาย ไม่รายงานและไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด มติที่ 42 ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมปี 2019 ข้อกำหนดในการลงโทษกรณีกระทำผิดกฎหมายในด้านสัตว์น้ำ มติที่ 596 ของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการชี้นำแห่งชาติเกี่ยวกับการต่อต้านการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำอย่างผิดกฎหมาย ไม่รายงานและไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

การเป็นภาคีของ UNCLOS ทำให้เวียดนามต้องมีประมวลกฎหมายเกี่ยวกับทะเล ซึ่งเมื่อวันที่ 21 มิถุนายนปี 2012 กฎหมายทางทะเลเวียดนามได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาและได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคมปี 2013 ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่สำคัญในการพัฒนาระบบกฎหมายเวียดนาม รวมทั้งการสร้างสรรค์และปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับทะเล กฎหมายทางทะเลเวียดนามระบุถึงข้อกำหนดกฎหมายเกี่ยวกับเขตทะเลและเกาะแก่งที่อยู่ภายใต้อธิปไตย อำนาจอธิปไตยของเวียดนามตาม UNCLOS ซึ่งเป็นพื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญเพื่อให้เวียดนามบริหาร ปกป้องและพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลและเกาะแก่งของเวียดนาม และเวียดนามได้ส่งสาส์นว่า เวียดนามให้ความเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายสากล โดยเฉพาะ UNCLOS เพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ ความร่วมมือและการพัฒนาในภูมิภาคและโลก.

คำติชม